Podstawowym zadaniem Uczelnianego Centrum Informatyki jest tworzenie potencjału obliczeniowego i udostępnianie go innym jednostkom organizacyjnym Uczelni dla realizacji nauczania, badań naukowych, gromadzenia i wymiany informacji naukowej, dla zarządzania Uczelnią, a także zapewnienie łączności Uczelni ze światowymi systemami komputerowymi.

Uczelniane Centrum Informatyki zarządza siecią komputerową w Uczelni, jej centralnymi serwerami, koordynuje działania związane z komputeryzacją uczelni oraz administruje centralnym serwerem systemu bibliotecznego Biblioteki Głównej AGH. Na serwerach UCI przechowywane są strony WWW, na których umieszczone są informacje dotyczące Uczelni i sieci Internet. Strony te mają dostarczać potrzebnych informacji studentom i pracownikom AGH, a także stanowią swoistą wizytówkę Uczelni. Przez pryzmat tych stron jest ona postrzegana z zewnątrz. Struktura i organizacja informacji na stronach WWW Uczelni jest ustalana i utrzymywana przez UCI.

Pomimo, że obecnie istnieje wiele laboratoriów wydziałowych, często lepiej wyposażonych w specjalistyczne oprogramowanie, to jednak UCI pozostaje miejscem, gdzie studenci AGH spędzają najwięcej czasu przy komputerach. Z pracowni komputerowych Uczelnianego Centrum Informatyki korzystają studenci wszystkich Wydziałów naszej Uczelni, niezależnie od kierunku studiów. Pracownie komputerowe dostępne są dla studentów indywidualnych i w ramach zajęć grupowych. Stanowiska komputerowe z oprogramowaniem dla studentów indywidualnych całej Uczelni są udostępniane w okresach szczególnego nasilenia prac przez 24 godziny na dobę. Konta na naszych serwerach mogą posiadać wszyscy pracownicy i studenci AGH, a za zgodą Rektora również osoby niepełnosprawne spoza Uczelni.

Uczelniane Centrum Informatyki Akademii Górniczo - Hutniczej stara się usuwać bariery dla osób niepełnosprawnych. Mieści się w pawilonie C-1 wyposażonym w podjazd dla wózków oraz nową windę bezpieczniejszą dla osób niewidomych i niedowidzących. Planujemy reorganizację wszystkich naszych pracowni tak, żeby stały się bardziej przyjazne dla osób niepełnosprawnych (np. na wózkach inwalidzkich), jednak bez wydzielania odrębnych pomieszczeń. Zamierzamy wyposażyć pracownie w odpowiednie biurka i krzesła oraz zapewnić wystarczającą ilość wolnej przestrzeni między poszczególnymi stanowiskami.

W 2000 r. w Uczelnianym Centrum Informatyki rozpoczęto organizowanie pracowni tyfloinformatycznej. Obecnie w pracowni znajduje się jeden komputer Pentium III wyposażony między innymi w linijkę brajlowską Braille Voyager, syntetyzator mowy Neurosoft Syntalk SAPI i program do nawigacji Henter-Joyce JAWS. Ponadto zakupiliśmy 2 monitory 21", które zostaną podłączone do istniejących komputerów w celu umożliwienia pracy osobom słabo widzącym. Pracownia ta, przeznaczona do prowadzenia zajęć dla studentów mających problemy ze wzrokiem, mieści się w oddzielnym pokoju (ze względu na działanie syntezatora mowy) w pobliżu pozostałych naszych pracowni. W ramach rozbudowy pragniemy zakupić drukarkę brajlowską oraz dwa dalsze komputery wyposażone w syntezatory mowy. W Katedrze Informatyki AGH powstał projekt nowoczesnego powiększalnika do prezentacji materiałów drukowanych, zwłaszcza oglądania szeroko pojętej grafiki. Powiększalnik ten spełniający nowoczesne normy ergonomii wyświetlania obrazu (odświeżanie powyżej 85 Hz), byłby konfigurowalny dla różnych wad wzroku z opcjonalną możliwością zrzutów obrazu do pliku komputerowego czy też oglądania obrazu w oknie aplikacji komputerowej.

Poprzez ogłoszenia w mediach i na stronach WWW zaprosiliśmy osoby niepełnosprawne, głównie zainteresowane studiami na AGH, do korzystania z naszych laboratoriów. Rozpoczęliśmy współpracę z Polskim Towarzystwem Walki z Kalectwem i Poradnią dla Chorych na SM i inne schorzenia neurologiczne z siedzibą przy ul. Dunajewskiego 5. Kilkoro podopiecznych z tej poradni przychodzi do UCI i korzysta z naszych komputerów.